شخص عاقل و هوشيار از تجربيات ديگرن استفاده مي كند اما مردم مغرور مي خواهند همه چيز را خود تجربه كنند. لرد آويبوري

ورود كاربران