بهترين توبه خودداري از گناه است. مثل آلماني

ورود كاربران